Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

Създаден на 13 декември 2012 г., ЦИПНИКТ е важен елемент от изпълнението на приетата през 2012 г. Стратегия за превръщане на университета във високотехнологична I-зона, където учебният процес, научноизследователската работа на студентите и административните процеси се изпълняват с използване на най-съвременни информационни и комуникационни технологии.

Основната цел на ЦИПНИКТ е да активира научния и експертен потенциал на преподаватели, изследователи и специалисти в ИУ-Варна за реализация на локални, национални или международни IT проекти, насочени както към ускоряване технологичното развитие на университета, така и към задоволяване на потребностите на външни клиенти. Заедно с това ЦИПНИКТ оказва специализирана и методична помощ на преподаватели, администрация и студенти по всички въпроси, свързани с използването на НИКТ в тяхната работа и създава условия за работа на студенти под формата на временна заетост или провеждане на стаж.

Ръководството на ЦИПНИКТ е амбицирано да превърне центъра в място за обмен на авангардни идеи, на срещи и дискусии с доказани IT специалисти, място където се формират динамични екипи, готови да инициират и изпълнят IT проекти, да предложат нов продукт или услуга.

Основни задачи на ЦИПНИКТ:

  • Изследва и организира прилагането и устойчивото използване на нови информационни и комуникационни технологии в учебния процес, в научните изследвания на преподаватели и студенти, в управленските и административни дейности в ИУ-Варна;
  • Инициира изпълнението на IT проекти в ИУ-Варна, координира работата върху тях и подпомага успешната им реализация;
  • В съответствие с Чл.10. (1) от Наредба за научноизследователската дейност на академичния състав на ИУ-Варна, участва в конкурси за финансиране на научноизследователска дейност;
  • Активира използването на научния и експертен потенциал на преподаватели, изследователи и специалисти в ИУ-Варна и формира екипи за реализация на локални, национални или международни IT проекти;
  • Установява партньорски отношения с аналогични структури от страната и чужбина, привлича външни експерти и/или организации при разработване и внедряване на IT проекти;
  • Разработва и предлага на външни потребители научни продукти и услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии или такива, които предполагат тяхното активно използване;
  • Оказва специализирана и методична помощ на преподаватели, администрация и студенти по всички въпроси, свързани с използването на НИКТ в тяхната работа;
  • Създава условия за работа на студенти под формата на временна заетост или провеждане на стаж.

Ръководител: Георги Зеленков
Тел.: 052 830 816
Мобилен тел.: 0882 164629
E-mail: i-center@ue-varna.bg
Кабинет: 62