Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

Центърът за финансови изследвания и развитие е част от научната инфраструктура на ИУ-Варна от 2013 г. Той функционира като обслужващо звено, което мотивира, подпомага, координира и поощрява научноизследователската, приложно-изследователската, развойна и образователна дейност в областта на финансите. В неговата дейност активно участват изявени преподаватели и специалисти по финанси от и извън ИУ-Варна. В обхвата на неговите компетенции е да работи с всички организации и институции в страна и чужбина, търсещи решения на свои икономически проблеми.

Основните задачи на Центъра са:

  • Реализира изследователски и развойни проекти, финансирани от европейски и национални програми;
  • Изготвя обосновки, планове, програми и пазарни проучвания, свързани с финансовата дейност на държавата, местната власт и бизнеса;
  • Препоръчва и предоставя специалисти за подбор на кадри, одобряване на обществени поръчки, внедряване на стандарти, оптимизиране на вътрешнофирмени правила и процедури, изготвяне на експертизи и др;
  • Организира национални и международни конференции, кръгли маси и други дискусионни форуми като средство за обмяна на идеи и практически опит;
  • Разработва методически и методологически материали за учебни курсове по финанси, които представляват интерес за университета и практиката;
  • Провежда курсове за обучение на финансови анализатори, агенти, брокери и др;
  • Създава условия за научно израстване на студенти и докторанти.

Ръководител: Доц. д-р Стоян Киров
Мобилен тел.: 0882 164674
E-mail: cfrd@ue-varna.bg