Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

1 юни 2017: Kръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки" 

На 1 юни 2017 г., в ИУ-Варна под егидата на Министерството на икономиката се проведе кръгла маса "Качество и безопасност на потребителските стоки" с международно участие. Организатори на събитието бяха Центъра за качество на стоките и потребителска защита към НИИ при  Икономически университет – Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителските интереси. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки на основата на научни изследвания на наши и чуждестранни учени, мнения и становища на представители на държавни и общински структури, на представители на бизнеса и нотифицирани органи, на преподаватели от университети, подготвящи кадри в областта на качеството и безопасността на стоките.

Събитието предизвика голям обществен и научен интерес с над 50 участници. Присъстваха представители на: ДАМТН – инж. Мариета Мухтарова;  – държавен експерт в отдел "Методичен" при Главна дирекция "Надзор на пазара", инж. Евелина Досева и инж. Радослав Рашев - Главна дирекция "Надзор на пазара”; Представители на Регионална дирекция „Надзор на пазара” - Варна; Христо Милев – Директор на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Варна; Митница Варна – Соня Трифонова, началник на отдел "Тарифна политика"; Представители на Община Варна; Нотифицирани органи: - Мултитест ООД – д-р Павел Чукачев; Елтест сертификация ООД – Владимир Тодоров; Икономически оператори: „Гласко” ООД; „Лили Тойс” ООД; „Годзила” – Варна; Румяна Чавдарова - мениджър качество на "Валери груп" ООД; Елдоминвест ООД – инж. Пламен Пандов, Димитрови ЕООД; Председателя на "Клуб 9000" – Катерин Катеринов, на Варненския клон на "Клуб 9000"- Петко Пенушев, научни работниции и преподаватели от Русия, Украйна и др.

От Икономически университет – Варна присъстваха - директора на НИИ, декана на Стопански факултет; директор "Магистърско обучение", ръководителите на катедри "Стокознание", на катедра ИУТ - доц. д-р Виолета Димитрова, на катедра „Индустриален бизнс” – доц. д-р Илиян Минков; преподаватели от ИУ-Варна, студенти - бакалаври от специалности "Стокознание", магистри от специалност "Качество и експертиза на стоките", докторанти по докторска програма "Стокознание".

Доц. д-р Теменуга Стойкова - ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита при ИУ-Варна откри кръглата маса и посочи необходимостта от предлагане на пазара на безопасни и качествени потребителски стоки и решаване на проблемите в това направление. Приветствия към участниците в кръглата маса поднесоха директора на Научноизследователския институт - проф. д-р Зоя Младенова,  името на ДАМТН – Мариета Мухтарова, Директора на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Христо Милев; Председателя на Клуб 9000 – Катерин Катеринов; поздравителен адрес от ръководителя на катедра „Правни науки”.

Дискутираните теми и тематичните направления на кръглата маса бяха: качество и безопасност на стоките; управление на качеството и безопасността на стоките; надзор на пазара – изисквания и добри практики; защита на потребителите – правни, организационни аспекти и добри практики; осигуряване и гарантиране на качеството и безопасността на стоките. Роля на нотифицираните органи и лабораториите; взаимовръзка между бизнеса и образованието – осигуряване на търсени компетенции на младите кадри.

Изнесени бяха доклади по въпросите за безопасността и качеството на: иновативни решения на търговските фирми за гарантиране качеството и безопасността на стоките; хранителни стоки – плодове и зеленчуци, хляб, натурални сокове – идентификация и фалшификация, кисело-млечни продукти и др.; промишлени стоки – пиротехнически изделия, електрически играчки с радиоконтрол, скутери, електростоки, порцелан, опаковки и др. Представени бяха доклади и по останалите направления на кръглата маса. Интерес и дискусии предизвика и доклада на доц. д-р Теменуга Стойкова за подготовката на кадри от ИУ–Варна повече от 60 години в областта на качеството и безопасността на стоките и възможностите за тяхната пазарна реализация. В програмата на кръглата маса бяха включени 26 доклада, от които 18 от чужбина с над 45 участника.

Участниците в кръглата маса изразиха становище от положителната роля на организирането на такива научно-практически форуми с участието на всички заинтересовани страни, където научните достижения, практическите и организационни проблеми се обсъждат съвместно и се търсят решения за гарантиране качеството и безопасността на потребителските стоки. Организираната в ИУ-Варна кръгла маса потвърди необходимостта от още по-тясно сътрудничество между  държавни и общински органи, университети и научни работници, нотифицирани органи и икономически оператори относно въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки и подготовката на компетентни кадри с висше образование в това актуално направление.


21 април 2017: Научно-практически форум по проблемите на авторското право

На 21 април 2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе кръгла маса, организирана от Научноизследователския институт (НИИ) при ИУ-Варна, Катедра "Правни науки" и г-н Емил Радев – член на Европейския парламент.

Форумът беше на тема: „Актуална проблематика на авторските права в европейското и национално законодателство - регламентация, проблеми и перспективи“. Събитието беше открито от доц. д-р Андрияна Андреева - ръководител катедра „Правни науки“. Приветствия бяха отправени от Ректора на ИУ-Варна - проф. д-р Пламен Илиев, проф. д-р Зоя Младенова - директор на НИИ при ИУ- Варна и г-н Емил Радев - член на ЕП.

На кръглата маса присъстваха представители на българските библиотеки, на съдебната власт, на съюз на издателите, на музикалните продуценти, университетски преподаватели от различни висши училища от страната и други заинтересовани от тематиката лица и организации.

Основен докладчик беше г-жа Комодини Какиа - докладчик на Европейския парламент по предложението за директива относно авторското право в единния цифров пазар и актуалните нормативни актове на Европейския парламент свързани с авторските права. Представени бяха изказвания на г-н Мехти Меликов, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, Софи Скрайв – представител на ENPA, Елена Кискинова – изпълнителен директор на БАМП, Росица Заркова – ръководител на университетска библиотека при ИУ-Варна от името на българските библиотеки, г-н Карл Райън, мениджър Публична политика и правителствени отношения в Гугъл, Марин Маринов – председател на Окръжен съд - Варна.

Във втората част на форума беше представен доклад на доц. Живко Драганов - декан на ЮФ на УНСС, на тема: „Национално законодателство в областта на авторското право и обвързаност с дейността на университетите“, след което се проведе свободна дискусия по проблематиката. Бяха повдигнати интересни въпроси, по които госпожа  Комодини  Какиа взе отношение. Форумът беше закрит от проф. д-р Веселин Хаджиев - Заместник-ректор по научноизследователска дейност.

Кръглата маса бе отразена и от националните медии: Според европейски експерти защитата на авторски права в интернет е все още "аналогова".

Програма

Протокол 

_________________________________________________________________________________________

6 април 2017: Представяне на Научноизследователски институт пред РСР в СИР

На 6 април 2017 в зала "Пресцентър" /зала № 4/ на Фестивален и конгресен център се проведе Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Проф. Зоя Младенова, директор на Научноизследователски институт при ИУ-Варна, бе поканена да представи института пред областните управители на Североизточен район.

Североизточен район е част от района на ниво  NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападен, Северен централен и Югоизточен райони, съответстващи на нивото NUTS 2. Териториалният му обхват включва 4 области - Варна, Добрич, Търговище и Шумен с общо 35 общини. Председателството е на ротационен принцип, като за периода януари-юни 2017 г. председател е Областният управител на Варна, Тодор Йотов. На форума бяха поканени кметовете на общините от СИР.

След презентацията на НИИ при ИУ-Варна на 36-членния състав на Регионалния съвет за развитие на СИР бяха представени информационните брошури на института. Проф. Младенова коментира възможностите институтът да служи на местното управление и да бъде полезен на регионалната икономика.

Представянето на НИИ при ИУ-Варна бе отразено в прессъобщение на Секретариата на РСР в СИР.

_________________________________________________________________________________________

28 март 2017: Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2017 г.

На 28.03.2017 г. в Икономически университет - Варна се проведе среща-разговор с г-н Станислав Иванов, Председател на ПК "Финанси и бюджет" при Общинския съвет на Община Варна, на тема "Бюджетът на Община Варна 2017 - местната власт в услуга на гражданите." Събитието бе организирано от Научноизследователски институт (НИИ) при ИУ-Варна.

При откриването на форума проф. Зоя Младенова, Директор на Института, посочи, че един от новите научни приоритети на научноизследователската дейност на университета е регионална икономика и политика. Поради това НИИ счита за своя основна задача да съдейства за ориентация на съвкупната научна дейност на университета към проблемите на регионалната икономика. За целта Институтът ще се стреми да поддържа тесни контакти с местните органи на властта и организираното събитие е стъпка в тази посока.

           
На обсъждането присъстваха Зам.-ректорът по Научноизследователската дейност в ИУ-Варна, проф. д-р Веселин Хаджиев, Главният счетоводител, г-жа Анета Великова, студенти, докторанти и представители на академичния състав на университета.

Г-н Станислав Иванов представи бюджета на Община Варна за 2017 г. - процедура по приемане, тенденции, фактори за въздействие, приоритети в управлението, структура на приходна и разходна част и други. Последва дискусия, в която се включиха студенти, преподаватели и административни представители.

Научноизследователски институт при ИУ-Варна има намерение да организира подобно събитие с Община Варна ежегодно.

__________________________________________________________________________________________

15 март 2017: Кръгла маса "Безопасност на потребителските продукти и услуги" 

По случай Световния ден на потребителя - 15 март - Център за качество на стоките и потребителска защита при НИИ организира Кръгла маса на тема "Безопасност на потребителските продукти и услуги." Мероприятието се проведе под егидата на Министерството на икономиката с участието на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Комисията за защита на потребителите и ЦКСПЗ. 

Събитието предизвика изключително голям обществен интерес с над 80 участници. Присъстваха представители на: ДАМТН - Мариета Мухтарова – държавен експерт в отдел "Методичен" при Главна дирекция "Надзор на пазара", Митко Митев – главен инспектор в Регионален отдел "Надзор на пазара" Североизточна България; Митница Варна – Соня Трифонова, началник на отдел "Тарифна политика" и Лъчезар Лазаров - началник на отдел "Митническо разследване и разузнаване"; Община Варна – представители на Дирекция "Управление на сигурността и контрол", Отдел "Контрол по търговската дейност и туризма" - Емил Люцканов, Бранимир Няголов и Орлин Данеков; Варненска Търговско-индустриялна камара: Иван Табаков – председател, Божил Божилов  - експерт; Нотифицирани органи: - Мултитест ООД – д-р Павел Чукачев; Елтест сертификация ООД – Владимир Тодоров; Икономически оператори: Румяна Чавдарова - мениджър качество на "Валери груп" ООД; Елдоминвест ООД – инж. Н. Акпунарлиев, Димитрови ЕООД; Председателя на Варненската организация на "Клуб 9000" и др.

От Икономически университет – Варна присъстваха - зам. ректора по учебната дейност и акредитация проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Веселин Хаджиев - зам. ректора по Научно-изследователската дейност, директор и зам. директора на НИИ, декана на Стопански факултет; директор "Магистърско обучение", ръководител катедра "Стокознание", проф. д-р Маргарита Бъчварова - катедра "Правни науки"; преподаватели от ИУ-Варна, студенти и докторанти.