Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

31 май 2019: Кръгла маса за качеството, контрола и експертизата на стоките в ИУ – Варна

Кръгла маса на тема „Качество, контрол и експертиза на стоките“ се проведе в ИУ – Варна на 31 май 2019 г. Тя бе организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита при НИИ на ИУ-Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите под егидата на Министерството на икономиката.

Този форум е четвърти по ред в областта на качеството на стоките с различна тематика. Той се утвърди като необходима и значима проява с цел изявяване на проблемите и намиране на възможни решения относно гарантиране качествени и безопасни стоки на българския и европейския пазар.

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Теменуга Стойкова – ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита  и зам.-ръководител на катедра „Стокознание“. С пожелание за ползотворна работа и оценка за значимостта на форума към участниците и гостите се обърна и новият ректор на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. Приветствия и поздравителни адреси поднесоха и други гости: директорът на НИИ проф. д-р Зоя Младенова, деканът на Финансово-счетоводния факултет доц. д-р Слави Генов, ръководители на катедри, директорът на дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН Мирослав Йотов и др.

Във форума се включиха над 60 участници. Те бяха представители на:  Икономически университет – Варна (от катедрите: „Стокознание“, ИУТ, „Аграрна икономика“, „Правни науки“, ИУС, МИО, Колеж по туризъм), декани и зам.-декани на факултети, ръководители на катедри; ДАМТН – от централното управление и регионалните структури;  КЗП – регионална дирекция Варна; Търговско-промишлената палата; Митница Варна; икономически оператори; частни контролни органи, експерти, нотифицирани органи.

От чужбина участваха 20 доклада в областта на съвременни изследвания за формиране на качеството на стоките, техния контрол и експертиза. Специални гости на кръглата маса бяха и експерти от Лвовския научно-изследователски експертно-криминалистичен център към Министерството на вътрешните работи на Украйна.

Представените доклади показаха актуалността на въпросите за качеството на стоките, предлагани в търговската мрежа или чрез интернет и необходимостта от по-строг контрол, възможността за недопускане на некачествени и опасни стоки. Изявени бяха някои общи и специфични рискове за потребителите при онлайн търговията, изискванията към безопасността на детските играчки и площадки, нововъзникващи опасности при храните и необходимостта от оценка на риска. В редица доклади бяха посочени необходимостта и съвременните методи за идентификация и установяване на фалшификация на: изделията от скъпоценни метали и порцелан; обувките; козметичните стоки; храните, напитките, коняците; безглутеновите продукти. Беше засегнат важен проблем за качеството на вторичните продукти, получени от рециклирани материали, за бариерните свойства на опаковъчните материали  и ролята на стандартите при извършване на техния контрол.

Главен инспектор Мирослав Йотов – директор на дирекция „Надзор на пазара“ в ДАМТН, заяви, че основното е безопасността на продуктите и оттам – взаимовръзката с качеството. Той обясни, че ДАМТН и дейността й са тясно свързани с науката, защото работи с европейските стандарти, които залагат критериите за безопасността на всички продукти. Нов европейски регламент, който ще следи за надзор на пазара  при електронна търговия на различни стоки, влиза в сила от юли тази година,  съобщи  Мирослав Йотов. Той обясни, че нашето законодателство ще се синхронизира с новия регламент. Когато пазарува онлайн всеки потребител трябва да внимава за 3 неща: стоката да има CE маркировка (от френски – Conformité Européenne), задължителна за всеки продукт, предназначен за европейския пазар, независимо в коя точка на света е произведен; да е посочен ясно производителят, както и неговият адрес; да има инструкция за ползване на български език.

Посочена беше необходимостта от засилване на връзката обучение – бизнес и ролята на Икономически университет – Варна, който подготвя високо-квалифицирани кадри в областта на формирането, контрола и експертизата на стоките.

Проведеният научно-практически форум представи съвременни научни постижения на български и чуждестранни учени, както и добри практики за качество, контрол и експертиза на стоките, обедини усилията на различни органи и структури за гарантиране качеството на предлаганите стоки, затвърди положителния опит на ИУ – Варна за подготовката на кадри в областта на качеството и експертизата на стоките, за засилване на връзката бизнес – образование.

 


13 май 2019: Научна сесия за представяне на завършилите през 2018 г. проекти за научно-приложни изследвания

В чест на 99-тата годишнина от създаването на Икономически университет - Варна и съгласно регламента на вътрешния конкурс за научни проекти, Научноизследователски институт при ИУ-Варна организира научна сесия, на която бяха представени резултатите от приключилите през 2018 г. проекти за научно-приложни изследвания.

Срещата бе открита от проф. д-р Зоя Младенова, Директор на НИИ при ИУ-Варна, която приветства екипите на петте успешно завършили научно-приложни изследвания. На срещата присъстваха над 40 души преподаватели и докторанти от специалности "Финанси", "Счетоводство и контрол", "Стокознание" и др., както и преподаватели и представители на Колежа по туризъм.

Представени бяха проектите:

  • "Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието" с ръководител проф. д-р Надя Костова
  • "Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм" с ръководител проф. д-р Стоян Маринов
  • "Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване" с ръководител доц. д-р Велина Казанджиева
  • "Иновационни методи в кръговата икономика (предизвикателства и възможности за българските МСП)" с ръководител доц. д-р Веселина Димитрова
  • "Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия" с ръководител доц. д-р Събка Пашова.

Презентациите бяха изслушани с голям интерес от присъстващите на научната сесия, след което възникнаха дискусии с въпроси и препоръки по темите на научно-приложните изследвания. Ръководителите на екипите информираха, че резултатите от проектите са широко популяризирани сред научната общност и бизнес сферите, които разглеждат, както в България, така и в чужбина.

 

 

 


22 април 2019: Публична лекция на съдия Веселина Чолакова

На 22 април 2019 г. в Икономически университет - Варна съдия Веселина Чолакова от Административен съд - Варна представи лекция пред студенти, преподаватели, докторанти и гости на тема "Практиката на Върховния административен съд по приложението на ЗУСЕСИФ". На лекцията съдия Чолакова представи правната рамка на управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз, както и ролята и практиката на Административния съд по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Веселина Чолакова е дългогодишен юрист, била е юрисконсулт на Митница Варна и е административен съдия от създаването на Административния съд през 2007 година.
Събитието бе съвместна инициатива на Научноизследователски институт и катедра "Международни икономически отношения" при ИУ-Варна.

 

 

 


28 март 2019: Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2019 г.

В Икономически университет – Варна по инициатива на Научноизследователския институт при висшето училище на 28 март 2019 г. за трета поредна година се проведе обсъждане на бюджета на Община Варна под надслов "Бюджетът на Община Варна 2019 – местната власт в услуга на гражданите". Той беше представен от Станислав Иванов – председател на ПК "Финанси и бюджет" във варненския Общински съвет. Срещата бе открита от проф. д-р Зоя Младенова –  директор на НИИ при ИУ – Варна. На срещата присъстваха преподаватели и студенти от специалностите "Финанси", "Публична администрация" и др. Събитието бе уважено и от проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователската дейност.

Презентацията на Станислав Иванов бе изслушана с голям интерес и внимание, след което към него бяха зададени множество въпроси относно осигуряването на финансови средства за специализирани училища, зелени пространства в града, градския транспорт и други интересни аспекти от условията за живот в нашия град. Срещата премина в интересни дискусии, на които академичната общност на ИУ – Варна демонстрира активно отношение към проблемите на града, както и предложения за решаването на някои от тях.

 

 


26 ноември 2018: Публична презентация на научни резултати на докторанти от докторска програма  "Търговско право"

На 26.11.2018 г. в зала 446 се проведе публична презентация на научни изследвания на докторанти от докторска програма „Търговско право“.

Форумът бе официално открит от проф.д-р Зоя Младенова - Директор на НИИ при ИУ Варна. Във форума като официален гост участва г-н Иван Табаков, Председател на ВТИК, с оглед обвързване на научните изследвания с практиката. В научното събитие участие взеха представители на академичната общност, специалисти от икономическата и юридическа практика, докторанти и студенти на ИУ Варна.

Водещ на форума бе проф. д-р Маргарита Бъчварова - ръководител на докторска програма „Търговско право“. Докторантите представиха отделни акценти, които се отнасят до теоретични и практически аспекти в отделните дисертационни разработки, дискусионни проблеми на търговското законодателство и Тълкувателни решения на Върховния касационен съд от съществено значение за правоприлагането.

Първият защитил докторант, ас. д-р Виолета Владова-Иванова, запозна аудиторията с квалифициращите признаци на непреодолимата сила, последиците относно изпълнението на договорните задължения и необходими предложения за усъвършенстване на законодателството. Останалите докторанти представиха пред  участниците теоретични и практически дискусионни моменти относно: представителната власт на управителя и неговата отговорност - докт. Милена Цветковска; проблеми относно клаузата за неустойка - докт. Жана Лечева; правата на търговския представител по българското и европейско законодателство – докт. Златозар Йорданов; особеностите при сключване на търговските сделки - докт. Мария Тодорова.

Научният форум се превърна и в място за дискутиране на теми с обществено и практическо значение, обмен на идеи и социален опит между млади учени и научни ръководители, преподаватели и представители на практиката.


21 септември 2018: Дигитализация и глобализация - съвременни бизнес модели и форми на труд

Дискусионен форум на тема „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“ се проведе на 21 септември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Той бе организиран от Научноизследователския институт при ИУ – Варна, катедра “Правни науки” с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с участието на представители на Европейския икономитет.

Целта на събитието беше да се даде възможност за среща между представители на академичната общност, бизнес организациите и институции на национално и европейски ниво, както и да се дебатира по отделни аспекти от актуалната проблематика на тематичното направление. Дискусионният форум стана повод за среща на  институции, практици и учени от различни сфери  в обединените им усилия да поставят на преден план дебатите, свързани с новите предизвикателства в съвременното общество, породени от процесите на дигитализация и глобализация.

След официалното откриване бяха представени основните доклади, подготвени и изнесени от Милена Ангелова – зам.-председател на Европейския икономически и социален комитет, Димитрис Димитриадис –представител на Европейския икономически и социален комитет, и Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.

В своя доклад доктор М. Ангелова постави за обсъждане въпросите, свързани с цифризация и нейното въздействие върху заетостта и бъдещето на труда. (Ms Milena Angelova, Vice-President of the European Economic and Social Committee, Digitalization and its impact on employment and the future of work)

Становище по актуалните въпроси на дружественото право представи и още един представител на ЕИСК – Димитрис Димитриадис. (Mr. Dimitris Dimitriadis, Member of the European Economic and Social Committee, New company law)

Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов изложи пред аудиторията възможностите за повишаване на привлекателността на дефицитни на пазара на труда професии в светлината на предизвикателствата на дигитализацията и глобализацията.

В рамките на дискусионните модули се включиха с изказвания и представителите на академичната общност –  проф. д-р Зоя Младенова, проф. д-р Маргарита Бъчварова, доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Мария Станимирова и др. Те представиха академичния поглед на проблематиката, свързана с дигитализацията и глобализацията и нейното отражение в  българското  търговско право, трудово законодателство и  иновативността на UEBN платформата за връзка на образованието с практиката.

Дебатирани бяха предизвикателствата пред съвременното общество, породени от дигитализацията и глобализацията, както и свързаните с тези процеси тенденциите за икономиката и законодателството. 

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СТАНОВИЩЕ М. АНГЕЛОВА

ДОКЛАД Д. ДИМИТРИАДИС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Д. ИВАНОВ

СТАНОВИЩЕ А. АНДРЕЕВА, Г. ЙОЛОВА

СТАНОВИЩЕ М. БЪЧВАРОВА


13 април 2018: Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2018 г.

Въвеждането на  Синята зона във Варна, приключването на мащабното пътно строителство, чистотата на въздуха в града и проблемите с паркирането са част от въпросите, които вълнуват студентите от Икономически университет - Варна. Това стана ясно на среща–дискусия със Станислав Иванов –  председател на ПК „Финанси и бюджет” към варненския Общински съвет на тема „Бюджетът на Община Варна за 2018 г. – местната власт в услуга на гражданите“. Тя бе организирана за втори път от Научноизследователския институт към висшето училище, за да скъси дистанцията  между студентите и практиката в лицето на местната власт. На форума Станислав Иванов запозна бъдещите финансисти как е формиран бюджетът на община Варна за 2018 година. За последните 5 години той плавно  се повишава –  от близо 210 милиона лева  до около 393 милиона през тази година. Капиталовата програма е увеличена с около 102 000 000 лв.

Младите хора смятат, че Варна се нуждае от повече паркоместа и  по-добре направени велоалеи. Според тях важно за града е да бъдат реставрирани сградите паметници на културата, а собствениците им да се стимулират от местната власт за тяхното възстановяване.

Студентите попитаха кога ще започне ремонтът на Аспаруховия мост и ще има ли отново километрични задръствания. „Със сигурност задръствания ще има“, отговори Станислав Иванов, но не посочи кога ще се започнат дейностите. Той уточни, че решенията,  свързани с Аспаруховия мост,  са  на държавно ниво, защото обектът е държавна собственост, и призна, че това е и причината за трудната комуникация между министерството  на регионалното развитие и благоустройството и общинската администрация при вземането на бързи и адекватни решения, когато се налага въвеждането на временна организация на движението.

Варна ще бъде един от първите градове в България, в които ще има зарядни станции за електромобили, където токът няма да се заплаща, каза още Станислав Иванов.

Непрекъснато се търси  решение на проблема с паркирането до Морската градина, за да могат хората, които искат да се разходят там, да има къде да паркират. 

Относно Синята зона Иванов посочи, че тя няма да реши проблема с паркирането, но ще даде на варненци възможност да се качат на алтернативен транспорт, за да отидат до работното си място – като градския транспорт например. Така редовната практика при придвижването във Варна –  един човек в един автомобил, ще намалее, смята председателят на финансовата комисия към местния парламент. А и въздухът ще бъде малко по-чист.

 


15 март 2018: Кръгла маса "Качество на стоките и защита на потребителите" в ИУ – Варна

Кръгла маса „Качество на стоките и защита на потребителите” се проведе на 15 март 2018 г. в Икономически университет – Варна. Тя беше организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ в ИУ – Варна под егидата на Министерството на икономиката. Съорганизатори на форума бяха Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това е трета поредна съвместна инициатива на ЦКСПЗ,  ДАМТН и КЗП, към тематиката на която се проявява изключителен интерес и активно присъствие от отговорните структури за пускането на пазара на качествени и безопасни стоки.

В кръглата маса се включиха повече от 50 участници, представители на: ДАМТН и регионалната структура във Варна; на КЗП; Регионалната здравна инспекция – Варна; Митница Варна; общински структури, отговарящи за контрола на стоките; икономически оператори на пазара с потребителски стоки; нотифицирани органи; изследователски центрове и лаборатории; клуб 9000;  от ИУ-Варна участваха - зам.ректора по НИД проф. д-р Веселин Хаджиев, зам.директора на НИИ – доц. д-р Людмил Найденов, преподаватели от катедра „Стокознание”, „Счетоводна отчетност“, ИОТ; студенти – бакалаври и магистри от специалностите „Стокознание” и „Качество и експертиза на стоките”; научни работници от чуждестранни университети.

Основна цел на кръглата маса беше дискутирането на проблемите по осигуряване и гарантиране пускането на пазара не само на безопасни, но и на качествени стоки, ролята на надзора на пазара и приетите добри практики, възможността за правна защита интересите на потребителите и установените добри практики от КЗП, ролята на нотифицираните органи и акредитираните лаборатории, както и възможността за по-добро обвързване на държавните органи, бизнес организациите и образованието за подготовката на специалисти с висше образование в областта на качеството и безопасността на стоките.

Организираната кръгла маса в ИУ – Варна укрепи поставената основа за по-тясно сътрудничество и устойчиво партньорство между държавни, общински и частни органи за контрол на пазара, неправителствени организации, нотифицирани органи, представители на бизнеса, научни и образователни организации относно осигуряване и гарантиране на качествени стоки на пазара, защита интересите на потребителите и подготовката на компетентни специалисти с висше образование за изпълнение на тези цели.     


1 юни 2017: Kръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки" 

На 1 юни 2017 г., в ИУ-Варна под егидата на Министерството на икономиката се проведе кръгла маса "Качество и безопасност на потребителските стоки" с международно участие. Организатори на събитието бяха Центъра за качество на стоките и потребителска защита към НИИ при  Икономически университет – Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителските интереси. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки на основата на научни изследвания на наши и чуждестранни учени, мнения и становища на представители на държавни и общински структури, на представители на бизнеса и нотифицирани органи, на преподаватели от университети, подготвящи кадри в областта на качеството и безопасността на стоките.

Събитието предизвика голям обществен и научен интерес с над 50 участници. Присъстваха представители на: ДАМТН – инж. Мариета Мухтарова;  – държавен експерт в отдел "Методичен" при Главна дирекция "Надзор на пазара", инж. Евелина Досева и инж. Радослав Рашев - Главна дирекция "Надзор на пазара”; Представители на Регионална дирекция „Надзор на пазара” - Варна; Христо Милев – Директор на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Варна; Митница Варна – Соня Трифонова, началник на отдел "Тарифна политика"; Представители на Община Варна; Нотифицирани органи: - Мултитест ООД – д-р Павел Чукачев; Елтест сертификация ООД – Владимир Тодоров; Икономически оператори: „Гласко” ООД; „Лили Тойс” ООД; „Годзила” – Варна; Румяна Чавдарова - мениджър качество на "Валери груп" ООД; Елдоминвест ООД – инж. Пламен Пандов, Димитрови ЕООД; Председателя на "Клуб 9000" – Катерин Катеринов, на Варненския клон на "Клуб 9000"- Петко Пенушев, научни работниции и преподаватели от Русия, Украйна и др.

От Икономически университет – Варна присъстваха - директора на НИИ, декана на Стопански факултет; директор "Магистърско обучение", ръководителите на катедри "Стокознание", на катедра ИУТ - доц. д-р Виолета Димитрова, на катедра „Индустриален бизнс” – доц. д-р Илиян Минков; преподаватели от ИУ-Варна, студенти - бакалаври от специалности "Стокознание", магистри от специалност "Качество и експертиза на стоките", докторанти по докторска програма "Стокознание".

Доц. д-р Теменуга Стойкова - ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита при ИУ-Варна откри кръглата маса и посочи необходимостта от предлагане на пазара на безопасни и качествени потребителски стоки и решаване на проблемите в това направление. Приветствия към участниците в кръглата маса поднесоха директора на Научноизследователския институт - проф. д-р Зоя Младенова,  името на ДАМТН – Мариета Мухтарова, Директора на Регионалната организация на Комисията за защита на потребителите – Христо Милев; Председателя на Клуб 9000 – Катерин Катеринов; поздравителен адрес от ръководителя на катедра „Правни науки”.

Дискутираните теми и тематичните направления на кръглата маса бяха: качество и безопасност на стоките; управление на качеството и безопасността на стоките; надзор на пазара – изисквания и добри практики; защита на потребителите – правни, организационни аспекти и добри практики; осигуряване и гарантиране на качеството и безопасността на стоките. Роля на нотифицираните органи и лабораториите; взаимовръзка между бизнеса и образованието – осигуряване на търсени компетенции на младите кадри.

Изнесени бяха доклади по въпросите за безопасността и качеството на: иновативни решения на търговските фирми за гарантиране качеството и безопасността на стоките; хранителни стоки – плодове и зеленчуци, хляб, натурални сокове – идентификация и фалшификация, кисело-млечни продукти и др.; промишлени стоки – пиротехнически изделия, електрически играчки с радиоконтрол, скутери, електростоки, порцелан, опаковки и др. Представени бяха доклади и по останалите направления на кръглата маса. Интерес и дискусии предизвика и доклада на доц. д-р Теменуга Стойкова за подготовката на кадри от ИУ–Варна повече от 60 години в областта на качеството и безопасността на стоките и възможностите за тяхната пазарна реализация. В програмата на кръглата маса бяха включени 26 доклада, от които 18 от чужбина с над 45 участника.

Участниците в кръглата маса изразиха становище от положителната роля на организирането на такива научно-практически форуми с участието на всички заинтересовани страни, където научните достижения, практическите и организационни проблеми се обсъждат съвместно и се търсят решения за гарантиране качеството и безопасността на потребителските стоки. Организираната в ИУ-Варна кръгла маса потвърди необходимостта от още по-тясно сътрудничество между  държавни и общински органи, университети и научни работници, нотифицирани органи и икономически оператори относно въпросите за качеството и безопасността на потребителските стоки и подготовката на компетентни кадри с висше образование в това актуално направление.


21 април 2017: Научно-практически форум по проблемите на авторското право

На 21 април 2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе кръгла маса, организирана от Научноизследователския институт (НИИ) при ИУ-Варна, Катедра "Правни науки" и г-н Емил Радев – член на Европейския парламент.

Форумът беше на тема: „Актуална проблематика на авторските права в европейското и национално законодателство - регламентация, проблеми и перспективи“. Събитието беше открито от доц. д-р Андрияна Андреева - ръководител катедра „Правни науки“. Приветствия бяха отправени от Ректора на ИУ-Варна - проф. д-р Пламен Илиев, проф. д-р Зоя Младенова - директор на НИИ при ИУ- Варна и г-н Емил Радев - член на ЕП.

На кръглата маса присъстваха представители на българските библиотеки, на съдебната власт, на съюз на издателите, на музикалните продуценти, университетски преподаватели от различни висши училища от страната и други заинтересовани от тематиката лица и организации.

Основен докладчик беше г-жа Комодини Какиа - докладчик на Европейския парламент по предложението за директива относно авторското право в единния цифров пазар и актуалните нормативни актове на Европейския парламент свързани с авторските права. Представени бяха изказвания на г-н Мехти Меликов, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, Софи Скрайв – представител на ENPA, Елена Кискинова – изпълнителен директор на БАМП, Росица Заркова – ръководител на университетска библиотека при ИУ-Варна от името на българските библиотеки, г-н Карл Райън, мениджър Публична политика и правителствени отношения в Гугъл, Марин Маринов – председател на Окръжен съд - Варна.

Във втората част на форума беше представен доклад на доц. Живко Драганов - декан на ЮФ на УНСС, на тема: „Национално законодателство в областта на авторското право и обвързаност с дейността на университетите“, след което се проведе свободна дискусия по проблематиката. Бяха повдигнати интересни въпроси, по които госпожа  Комодини  Какиа взе отношение. Форумът беше закрит от проф. д-р Веселин Хаджиев - Заместник-ректор по научноизследователска дейност.

Кръглата маса бе отразена и от националните медии: Според европейски експерти защитата на авторски права в интернет е все още "аналогова".

Програма

Протокол 

_________________________________________________________________________________________

6 април 2017: Представяне на Научноизследователски институт пред РСР в СИР

На 6 април 2017 в зала "Пресцентър" /зала № 4/ на Фестивален и конгресен център се проведе Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Проф. Зоя Младенова, директор на Научноизследователски институт при ИУ-Варна, бе поканена да представи института пред областните управители на Североизточен район.

Североизточен район е част от района на ниво  NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападен, Северен централен и Югоизточен райони, съответстващи на нивото NUTS 2. Териториалният му обхват включва 4 области - Варна, Добрич, Търговище и Шумен с общо 35 общини. Председателството е на ротационен принцип, като за периода януари-юни 2017 г. председател е Областният управител на Варна, Тодор Йотов. На форума бяха поканени кметовете на общините от СИР.

След презентацията на НИИ при ИУ-Варна на 36-членния състав на Регионалния съвет за развитие на СИР бяха представени информационните брошури на института. Проф. Младенова коментира възможностите институтът да служи на местното управление и да бъде полезен на регионалната икономика.

Представянето на НИИ при ИУ-Варна бе отразено в прессъобщение на Секретариата на РСР в СИР.

_________________________________________________________________________________________

28 март 2017: Обсъждане на бюджета на Община Варна за 2017 г.

На 28.03.2017 г. в Икономически университет - Варна се проведе среща-разговор с г-н Станислав Иванов, Председател на ПК "Финанси и бюджет" при Общинския съвет на Община Варна, на тема "Бюджетът на Община Варна 2017 - местната власт в услуга на гражданите." Събитието бе организирано от Научноизследователски институт (НИИ) при ИУ-Варна.

При откриването на форума проф. Зоя Младенова, Директор на Института, посочи, че един от новите научни приоритети на научноизследователската дейност на университета е регионална икономика и политика. Поради това НИИ счита за своя основна задача да съдейства за ориентация на съвкупната научна дейност на университета към проблемите на регионалната икономика. За целта Институтът ще се стреми да поддържа тесни контакти с местните органи на властта и организираното събитие е стъпка в тази посока.

           
На обсъждането присъстваха Зам.-ректорът по Научноизследователската дейност в ИУ-Варна, проф. д-р Веселин Хаджиев, Главният счетоводител, г-жа Анета Великова, студенти, докторанти и представители на академичния състав на университета.

Г-н Станислав Иванов представи бюджета на Община Варна за 2017 г. - процедура по приемане, тенденции, фактори за въздействие, приоритети в управлението, структура на приходна и разходна част и други. Последва дискусия, в която се включиха студенти, преподаватели и административни представители.

Научноизследователски институт при ИУ-Варна има намерение да организира подобно събитие с Община Варна ежегодно.

__________________________________________________________________________________________

15 март 2017: Кръгла маса "Безопасност на потребителските продукти и услуги" 

По случай Световния ден на потребителя - 15 март - Център за качество на стоките и потребителска защита