Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

Конкурс за научни проекти 2018

Проекти за фундаментални и приложни научни изследвания

Заповед на Ректора на ИУ-Варна №РД-14-73/18.01.2018

Указания за конкурса за научни проекти 2018

Решение на НС на НИИ Протокол №9/11.12.2018

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАУЧНА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСИРАНА ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Срок за представяне на проектните предложения - 18 февруари 2018 г.

Проектните предложения се представят в отдел НИДД (каб. 503) в 1 екземпляр на хартиен носител и в електронен формат на e.kirecheva@ue-varna.bg

За повече информация: сайт на ИУ-Варна

 

Конкурсна комисия

Проф. д-р Надя Костова - Председател
Проф. д-р Таня Дъбева
Доц. д-р Виолета Добрева
Доц. д-р Мария Станимирова
Доц. д-р Илиан Минков