Научноизследователски институт
Икономически университет - Варна

OБЯВЕНА Е ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС ОТ ФНИ

Отчитайки важността на научните изследвания в борбата с коронавируси и при търсене на решения за породените от пандемията проблеми в различни области на живота, ИС на ФНИ обсъди възможността за подготовка на тематичен конкурс във връзка с пандемията от коронавирус, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства. ФНИ получи покана и за участие в международни и/или двустранни конкурси на такава тематика от Националната фондация за природни науки на Китай и се очакват предложения от други национални финансиращи организации. Тези конкурси ще бъдат обявени при осигуряване на допълнително финансиране на Фонда за 2020 г.

Предложенията трябва да бъдат насочени към следните тематики:

изследване на медицинските и биологичните проблеми, свързани с вируса, диагностика, превенция и лечение на заболелите от COVID-19, в това число разработване на кандидат-терапевтици и ваксини;
епидемиологични изследвания (включително и с използване на информационни технологии) за предвиждане, мониторинг и превенция на COVID-19 и други високорискови вирусни заболявания и изграждане на ефективни механизми за тяхното предотвратяване или ограничаване с минимални последици за обществото и икономиката;
изследване на социални, психологически, правни, културни, образователни. етични и други аспекти на ограниченията, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса, както и мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.
Във връзка с това ФНИ отправя покана до български научни колективи и организации да заявят интерес за участие в тези потенциални конкурси до 27 април 2020 г.

Линк към новината на сайта на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1099

Необходимата иноформация трябва бъде изпратена по ел. поща на следния адрес: i.tsoneva@mon.bg

Тема на научното изследване
Кратко резюме (до 900 знака)
Базова организация и партньори (ако е приложимо)
Потенциален ръководител и основни членове на научния колектив
Научна компетентност на колектива
За двустранен конкурс (ако е приложимо) - потенциален партньор от Китай или друга държава
Ел. поща и телефон за контакти


Обявени конкурси по международни програми на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ)


Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) е обявил следните конкурси по международни програми, по които може да се  кандидатсва:

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.
-краен срок за подаване на проектни предложения към ФНИ е 17 часа на 20.03.2020 г.;

-научни области: Математика, механика; Физика и астрономия; Химия и материалознание; Биология; Науки за Земята; Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи; Основи на инженерните науки; История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика; Филология и история на изкуствата; Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология; Глобални проблеми и международни отношения; Психология, педагогически науки;  Основи на медицинските науки;  Основи на селскостопанските науки;


-максимален размер на едно проектно предложение: 40 000 лв., кото ще се финансират до 35 научни проекта;


-срок за изпълнение на проектните предложения: 2 години;


-за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1046

 

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.
- краен срок за подаване на проектни предложения към ФНИ е 17 часа на 20.03.2020 година;

- научни области: биотехнологии; устойчиво земеделие;  информационни и комуникационни технологии; енергетика и опазване на околната среда;  медицински науки; химия и инженерна химия; физически науки; технически науки; икономика и мениджмънт;

- максимален размер на едно преоктно предложение: 40 000 лв.;


- срок за изпълнение на проектните пределожения: 2 години;


- за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1044

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019
- краен срок за подаване на проектни предложения в Китай е 27.11.2019 година;


- краен срок за подаване на проектни предложения към ФНИ е 17 часа на 13.03.2020 година ;


- научни области: устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии; информационни и комуникационни технологии; здраве и биомедицина;


- максимален размер на едно проектно предложение до 250 000 лв.;


- ще се финансират три изследователски проекта, по един във всяка от тематичните области;


- срок за изпълнение на проектните предложения: 3 години;


- за допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1042